Konkurs plastyczny „ŚWIAT NIETOPERZY”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół z terenu województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Świat nietoperzy”. Konkurs realizowany jest w ramach XV Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach oraz Międzynarodowej Konferencji pt. „Odpowiedzialność człowieka za przetrwanie nietoperzy”.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, rzeźba itp.) o tematyce związanej z ochroną nietoperzy, ich siedlisk, oraz zimowych i letnich miejsc schronienia. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i dowolnym formacie, nie mniejszym niż format A4.

W konkursie przewidziano trzy nagrody główne w każdej z dwóch kategorii – rysunek i malarstwo, oraz rzeźby i formy przestrzenne i siedem wyróżnień dla każdej z nich. Nagrody to między innymi lunety, lornetki, książki, zestawy malarskie oraz książki tematyczne.

Poniżej można pobrać regulamin konkursu, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące procedur i terminów oddawania prac konkursowych wraz z karta zgłoszeniową i oświadczeniem RODO.

 

Regulamin konkursu 2018

Zaproszenie na konkurs – szkoły 2018

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  ŚWIAT NIETOPERZY” w ramach XV Nocy Nietoperzy 2018

 

Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Organizacyjny XV Nocy Nietoperzy.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach XV Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach oraz Międzynarodowej Konferencji pt. „Obiekty Sakralne w Ochronie Zwierząt – dziś i w przyszłości”.

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

 

Przedmiot konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce związanej z nietoperzami, ich siedliskami, zimowymi i letnimi miejscami schronienia.
 2. Prace mogą być w dowolnej technice i dowolnym formacie, nie mniejszym niż format A4.

 

Uczestnicy konkursu

 

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

 

Zasady udziału w konkursie

 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Praca powinna posiadać 1 autora.
 3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
 5. Na odwrocie pracy powinno znajdować się godło/znak autora. Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia.
 6. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 7. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w siedzibie SWPW w Krośnie przy ulicy Mickiewicza 31 lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie.
 8. Prace zgłoszone na konkurs mogą być odebrane przez uczestników w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód z siedzibą w Krośnie przy ulicy Mickiewicza 31.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu

– adresu, na który ma być przesłana nagroda

 

Postanowienia dodatkowe

 

 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
 3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

 

Terminarz

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu oraz plakatów w szkołach.
 2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 1 października 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie SWP-W w Krośnie przy ulicy Mickiewicza 31 lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie.

 

Prace można także można także przesyłać pocztą na adres:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-WSCHÓD

ulica Mickiewicza 31, 38-400 Krosno,

 

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 2 października 2018 roku. 5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej  w dniu 5 października 2018 podczas trwania XV Nocy Nietoperzy.
 3. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas XV Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach zgodnie z programem imprezy.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.