Przejdź do treści

XIV Noc Nietoperzy

29 września 2017 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się impreza pod tytułem „Noc Nietoperzy – Poznajmy Nietoperze”. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy oraz innych zwierząt zamieszkujących budynki sakralne lub inne budowle blisko człowieka. Należy pamiętać, że nietoperze stanowią około ¼ części fauny naszego kontynentu i pozostają jedyną większą grupą ssaków relatywnie mało zbadaną. W większości krajów Europy nietoperze podlegają ochronie (w Polsce od 1952 roku). Objęcie ochroną prawną, chociaż niezbędne, nie chroni nietoperzy przed niepokojeniem, wandalizmem lub negatywnym wpływem zanieczyszczenia środowiska. Można więc powiedzieć, że największym wrogiem nietoperzy jest człowiek i stworzona przez niego cywilizacja. Zatrucie i zniszczenie środowiska spowodowało niekiedy katastrofalny spadek populacji niektórych gatunków. Toteż największe znaczenie dla ochrony tych ssaków ma przekonanie ludzi, że nietoperze są ważną i pożyteczną częścią otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

„Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przy udziale wielu instytucji w tym Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przy organizacji pomocy udzielił również Starosta Krośnieński. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego był Stanisław Jucha – wieloletni prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W oraz pomysłodawca przedsięwzięcia.

Cała impreza objęta została patronatem Ministra Ochrony Środowiska.

O godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie imprezę rozpoczęło sympozjum naukowym. Otwarcia dokonał Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Sympozjum naukowe prowadzone było pod przewodnictwem profesora dr hab. Bronisława W. Wołoszyna. Zaproszeni zostali goście z: Polski, Ukrainy, Włoch oraz Rumunii. Podczas sympozjum swoje referaty wygłosili: profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, prof. dr Dumitru Murariu z Instytutu Biologii Rumuńskiej Akademii Nauk w Bukareszcie, dr Edoardo Vernier z Włoskiej Federacji Krajowej Pro Natura, dr Katarzyna Miłek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, oraz dr Grzegorz Kłys wraz z Aleksandrą Ziarkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienia anglojęzyczne tłumaczone były przez Roberta Barańskiego. Podczas sympozjum poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących ochrony nietoperzy oraz ich kohabitacji z człowiekiem. Na zakończenie sympozjum prezes Gabriel Zajdel wręczył kryształowe medale „Przyjaciel Nietoperzy” osobom zasłużonych za działalność naukową, zawodową i społeczną na rzecz odkrywania, pozna